Circa 600.000 de români care au plătit contribuţia la sănătate pentru anii 2015-2017 îşi pot cere banii înapoi, începând de astăzi. Guvernul trebuie să returneze peste un miliard de lei.

În luna mai, autorităţile au decis să anuleze contribuţia la sănătate (CASS) pentru persoanele fizice cu venituri sub nivelul salariului minim brut pe ţară, care au fost obţinute în perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017.

Ordinul Ministerului de Finanţe care prevede anularea contribuţiei a fost publicat azi în Monitorul Oficial.

Astfel, românii care au încasat venituri mici în această perioadă şi au plătit CASS-ul îşi pot primi banii înapoi.

Este vorba despre 600.000 de contribuabili. Valoarea sumei care face obiectul amnistiei se ridică la 1,035 miliarde de lei, potrivit notei de fundamentare a ordinului.

Cum poţi obţine banii înapoi  

Persoanele fizice care au achitat CASS pot solicita restituirea sumelor prin depunerea unei cereri la Fisc. Totodată, dacă un contribuabil are alte datorii la stat, ANAF va reţine sumele datorate din banii achitaţi în contul CASS iar cei care nu au nicio datorie vor recupera suma integrală.

MODEL DE CERERE

Nr. ………. din ………. Către . . . . . . . . . . (organul fiscal competent)

CERERE de restituire a creanţelor fiscale/bugetare

Subsemnatul/Subscrisa . . . . . . . . . . 1, cu domiciliul/sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . ., având C.I.F. . . . . . . . . . . 2, solicit restituirea creanţelor fiscale/bugetare, după cum urmează:

1 Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea contribuabilului

2 Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. □ restituirea sumelor de la buget, reprezentând . . . . . . . . . .

3, în sumă de . . . . . . . . . . lei, în temeiul art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

3 Se va menţiona denumirea creanţei fiscale/bugetare, respectiv denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei sociale, ori a sumei de plată de la buget, după caz, pentru care se solicită restituirea, ori denumirea contului unic în care s-a efectuat plata pentru care se solicită restituirea.

□ restituirea impozitului pe venit reţinut la sursă, în sumă de . . . . . . . . . . lei, în temeiul art. 170 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că plătitorul nu mai există/se află în procedura insolvenţei, potrivit legii,

□ acordarea dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, în temeiul art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţionez că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal central eventualele obligaţii fiscale/bugetare restante existente în evidenţa fiscală la data restituirii. Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze:

4 Se va bifa modalitatea agreată pentru restituire de către contribuabilul persoană fizică, iar în cazul contribuabilului persoană juridică se va bifa în mod obligatoriu contul bancar în care doreşte restituirea. ( ) în contul bancar nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . ; ( ) în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului.

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului, . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele)

Semnătura . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

About Post Author

Lasă un răspuns