ACCES

Accesul se va face începând cu ora 16:30 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete, prin cele trei intrări amenajate pe bulevardul Basarabia, strada Maior Coravu și strada Pierre de Coubertin. Pentru a evita posibilele aglomerări, recomandarea organizatorilor este ca publicul să țină cont de zona pentru care și-a achiziționat bilete.

Vă reamintim că pe bilete aveți toate informațiile referitoare la cea mai facilă modalitate de acces spre locurile achiziționate. Vă rugăm să descărcați și să consultați harta de acces pentru toate detaliile.

Accesul la concert va fi permis doar pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Biletul va trebui păstrat pe toata durata concertului, iar spectatorii trebuie să aibă asupra lor și un act de identitate valid. Fără actul de identitate, accesul în spațiul de concert nu va fi permis.

Biletul achiziționat pentru acest concert permite accesul o singură dată în stadion, până la finalul programului. Cei care părăsesc zona de concert și doresc să reintre, vor fi nevoiți să cumpere un bilet nou. Același lucru este valabil și pentru posesorii de brățări.

Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic. Însă, dacă alegeți să veniți însoțiti de cei mici, o veți face pe propria răspundere, pe baza biletelor de acces achiziționate pentru aceștia. Totodată, vă recomandăm să asigurați copiilor căști de protecție. Minorii trebuie să fie însoțiți de un adult.​

Recomandarile organizatorilor

 • Organizatorii le recomandă spectatorilor să vină din timp la concert, însă nu înainte de ora deschiderii oficiale a porților de acces, menționată mai sus. Astfel, se va evita aglomerarea zonelor de acces, iar timpul de așteptare va fi unul redus.
 • Organizatorii recomandă utilizarea porților de acces corespunzătoare zonelor în care sunt repartizate biletele achiziționate.
 • Organizatorii recomandă spectatorilor ca, odată intrați în spațiul de concert, să localizeze cea mai apropiată ieșire de urgență de sectorul în care au alocate biletele.

Programul evenimentului:

Trupele Ghost și Bokasa vor concerta între 17:45 și 19:45.
Metallica va urca pe scenă în jurul orei 20:15.

În zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu:

 • băuturi și produse alimentare achiziționate din afara perimetrului locației;
 • sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), bidoane de plastic, doze de aluminiu, conserve;
 • artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere;
 • scaune;
 • arme, obiecte contondente, lanțuri;
 • umbrele;
 • animale de companie;
 • rucsacuri, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4;
 • căști de motociclist;
 • selfie stick-uri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro.

În zona de concert VA FI PERMIS accesul cu:

 • aparate de fotografiat compacte,
 • brichete,
 • medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de rețetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maxim o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm.

Pentru siguranța publicului și buna desfășurare a evenimentului, participanții sunt de asemenea rugați să se supună controlului corporal amănunțit la cererea agenților de securitate.
Achiziționarea băuturilor și produselor alimentare

În incinta Arenei Naționale, veți avea la dispoziție băuturi răcoritoare, apă, bere cu și fără alcool, cafea, înghețată și gustări. Toate băuturile vor fi servite numai la pahar. Toate produsele vor putea fi procurate cu cash sau card bancar.

Parcare

Ca urmare a numărului foarte mare de spectatori așteptați, pentru a ajunge la stadion organizatorii recomandă utilizarea mijloacelor de transport în comun. Persoanele care aleg să vină cu masina proprie vor avea la dispoziție o parcare supraetajată, cu acces din Bd. Basarabia. Parcarea dispune de un număr limitat de locuri, aproximativ 1000, prin urmare este indicat ca cei interesați să vină cât mai devreme dacă doresc să beneficieze de unul dintre aceste locuri. Tariful este de 50 Lei/ durata evenimentului/ mașină. După ce mașina a fost parcată, nu se mai poate muta pe perioada evenimentului. De asemenea, accesul la masină pe perioada evenimentului va fi interzis.​

Alte informații generale

Înregistrarea de orice fel a spectacolului este strict interzisă. Managementul artistului poate confisca orice aparat de înregistrare audio-video folosit astfel, deținut de participanții la eveniment.

În timpul spectacolului este posibil să se folosească lumini stroboscop, care pot dăuna persoanelor cu epilepsie fotosensibilă.

În incinta Arenei Naționale, fumatul este strict interzis, mai puțin în zonele special amenajate și marcate. Cei care nu vor respecta această regulă sunt pasibili de amendă.

Concertul este sold-out. 

Biletul nu poate fi înlocuit dacă este pierdut, furat sau distrus și este valabil pentru o singură intrare.

Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană sau revândut. Reproducerea biletelor este ilegală.

Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi fotografii și înregistrări video cu participanții la eveniment în scop promoțional. Prin participarea la eveniment, spectatorii își cedează toate drepturile pentru fotografii și înregistrări realizate în timpul concertului.

Pentru informații de ultimă oră, urmăriți site-ul Emagic și pagina de Facebook.

Metallica | August 14th | National Arena
Schedule and access rules

ACCESS

Access starts at 4:30 PM for all ticket holders via the three entrances on Basarabia Boulevard, Maior Coravu Street and Pierre de Coubertin Street. To avoid crowds, the organizers recommend the public know beforehand the area for which they have purchased tickets.

We remind you that on your tickets you have all the information regarding the easiest access way to the purchased seats. Please, download the access map for all details. 

The access to the concert area will be allowed only based on a valid ticket, to one person, one time. The ticket must be kept for the duration of the concert and the viewers must also have a valid identity card. Without the identity card, access to the concert area will not be allowed.

The ticket purchased for this concert grants only one access to the stadium until the end of the concert. Those who leave the concert area will not be able to come back.

The attendance of children under 12 years of age at the concert is not recommended due to the very high volume of the music. But if you choose to come with the little ones, you will do it on your own responsibility, based on the access tickets you have purchased for them. At the same time, we recommend that you provide children with noise-canceling headphones. Minors must be accompanied by an adult.

Recommendations

The organizers recommend the public comes to the venue in time, but not before the official opening of the access gates mentioned above. This will decrease the waiting time in the access areas.

The organizers recommend using the access gates corresponding to the areas where the purchased tickets are distributed, the gates being appropriately signaled.

The organizers recommend that the audience, once entered the concert hall, should locate the closest exit from the sector where their tickets were allocated. Once you exit the concert area, to return to the arena, viewers will need another ticket. The concert is nevertheless sold-out, so you won’t have this opportunity. The same applies to bracelet owners.

Event’s schedule:
Ghost and Bokasa will perform between 5:45 PM and 7:45 PM.
Metallica will get on stage around 8:15 PM.

In the concert area you will NOT be allowed to bring the following:
 • beverages and food purchased outside the perimeter of the location,
 • bottles (including any kind of perfume bottles, any other bottles or deodorants), plastic cans, aluminum cans, canned food, banners supported by sticks, sprays, lasers,
 • chairs,
 • weapons, blunt objects, chains,
 • umbrellas,
 • pets,
 • rucksacks, bulky luggage larger than A4,
 • motorcycle helmets,
 • selfie sticks, professional cameras, audio-video recording devices of any kind or GoPro devices.
In the concert area, you will be allowed to bring:
 • compact cameras,
 • cigarette lighters,
 • medicines (such products are allowed only if they are accompanied by a prescription, medical letter or any other substitute document with a maximum daily dose), insulin, inhalation spray for asthma.
For safety reasons and good conduct of the event, participants are also asked to undergo detailed body check-ups at the request of security agents.

Purchase of beverages and food

Inside the National Arena, you will be able to purchase soft drinks, water, beer with and without alcohol, coffee, ice cream, and snacks. All beverages will be served in disposable cups. All products will be available for purchase with cash or credit card.

Parking

As we are expecting a high number of people, the organizers recommend getting to the stadium by using the subway or buses. People who decide to come by car will have a limited number of parking spots in the Arena parking space. It is accessible from Bd. Basarabia and it is limited to 1000 spots. Please, arrive earlier to benefit from available spaces. The tariff is 50 Lei/ event/ car. Once parked, the car can’t be moved during the concert and access to the car is forbidden until the event ends.

Other general information:

Any kind of recording of the show is strictly forbidden. Artist management can confiscate any audio-video recorder used by the event participants.

During the show, it is possible to use stroboscope lights that can harm people with photosensitive epilepsy.

On the premises of the National Arena, smoking is strictly prohibited, except in specially designed and marked areas. Those who will not comply with this rule are liable to be fined.

The concert is sold-out.

The ticket can not be replaced if it is lost, stolen or destroyed and it is valid for a single entry. The ticket can not be transferred to another person or resold. The reproduction of tickets is illegal.

The organizer reserves the right to use photos and videos with event participants for promotional purposes. The audience, by participating in the event, transfers all rights to photos and recordings made during the concert to the organizer.

For more last-minute updates, check out the Emagic website and Facebook page.

About Post Author

Lasă un răspuns